 Vad är Ai?
 Machine learning
Populärkultur, samhället & människan
 Paradigmskiftet inom hälso- och sjukvårdArtificiell intelligens(AI)

En form av intelligens kopplat till maskiner eller teknologi - i kontrast med naturlig intelligens som återfinns hos människor och djur.
”AI är allt från användning av datorers råstyrka för att automatisera enkla saker, till övermänskliga färdigheter. Stora datavolymer finns ofta med i bilden.”
En väldigt abstrakt definition

Begreppet AI har skiftat mycket historiskt i sin definition med mått efter vad som definieras som modern eller samtida teknik enligt dåtidens standard och framtidsvisioner.

Det som var AI då, kanske inte ses som AI idag?

Något som delvis gör begreppet svårt att förstå är att kategorier, tekniska lösningar och tillämpningsområden ofta ligger väldigt nära varandra och det är svårt att skapa en generell uppfattning om vad AI är för något eller kan vara. Ytterligare är det vanligt att termen används i stor utsträckning som ett trendbegrepp och appliceras på saker som går inom automation eller expertlösningar med dagens mått.


”…the truth is that the term artificial intelligence isn’t very well defined.”Trender kommer och går
och begrepp förändras över tid i takt med vetenskapen. Men trender och snabba fakta skapar ibland myter och missuppfattningar och det är svårt att landa i ett djup inom ett ämne som är betydligt större än bara en trend.

Max Tegmark, professor vid MIT samt fysiker & kosmolog, pratar AIAI finns inom många olika fält, kategorier och former. En enkel förklaring av Artificiell generell intelligens är att AI ska klara av uppgifter som en människa klarar av. Den definitionen är dock väldigt generaliserad och skapar ibland oro hos vissa med anledning av en rädsla för att exempelvis bli ersatt i sitt arbete av en robot.

AI-visualisering. Det är vanligt inom film att AI förklaras genom att man ger en kropp till intelligensen; dvs. gestaltar genom att placera tillhörighet med en kropp. Eftersom AI kan bestå av data och informarion så kan det vara svårt för en tittare att förstå vad det handlar om eller koppla att en intelligens kan bestå av andra saker än fysiska ting.

Men det är inte nödvändigtvis sant - i och med att AI implementeras på arbetsplatser så betyder inte det att människan kommer att ersättas av en robotisk arbetsstyrka.

Robot eller människa?

Istället för ersättning ser man mönster i att AI kan utföra tidskrävande arbetsuppgifter där exempelvis stora mängder data ska hanteras. I och med effektivisering kan man öka kvalitén för anställda där de istället kan utföra arbetsuppgifter som AI inte skulle klara att utföra. Det kan handla om arbetsuppgifter som kräver intuition, kreativitet eller en god magkänsla.”Why economists and futurists disagree about the future of the labor market.”


Källa

Undersökningen visar att media spelar en stor roll i de farhågor som man hör om när det pratas om AI. Men problemet är att många undersökningar som visas i media innehåller en större del information än vad som visas och det kan lätt skapa missuppfattningar och inte hela bilden.

Rapporteringen vi ser ovan visar exempelvis att det kan ske en förflyttning av jobb när arbetsuppgifter automatiseras och att det ibland kan uppstå glapp på olika delar av arbetsmarknaden, men det är fortfarande oklart när och varför.

Undersökningen menar att den förändringen kommer ske över ett längre tidsspann och vid tillfällen som kan uppstå oberoende av varandra - i kontrast med skräckscenariot att det kommer att uppstå någon form av massarbetslöshet som skapar ett vakuum på arbetsmarknaden.

En annan viktig aspekt som rapporteringen trycker på är att i och med att ny teknik träder in i samhället så kommer också nya behov att växa och därmed kommer jobb snarare förflyttas på arbetsmarknaden än försvinna.

Mer tid — nya perspektiv

AI kan användas för att frigöra tid som gör det möjligt att ta sig an nya perspektiv att jobba med. Mycket av det som görs idag kommer att tas över av teknologin och det kommer att handla mer om att spendera tid med andra människor.

Men för att leverera kvalitet så behövs en mänsklig närvaro för att kunna sätta in det i rätt kontext.


”Machine learning is going to change every single aspect of technology, but no machine will be able to mimic the creative ability of the human mind.”
Ordförklaringar

Artificiell intelligens, AI. Dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende. Syftet med artificiell intelligens är att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, förstå naturligt språk och så vidare.

Generell AI. Med artificiell generell intelligens (stark AI) avses AI med samma intellektuella kapacitet som en människas.


Svag AI. Även kallat snäv AI är AI som inte uppvisar människo-lik intelligens inom alla områden. Svag AI används inom bland annat strategidatorspel, språköversättning, självkörande bilar och bildigenkänning. Ett gott exempel är googles självkörande bil.

Bild: Michael Shick
Vänlig AI (Friendly AI, FA). 
Ett begrepp myntat av Eliezer Yudkowsky för att diskutera superintelligenta artificiella agenter som på ett tillförlitligt sätt implementerar mänskliga värden. "Friendly" används i sammanhanget som teknisk terminologi, och plockar ut medel som är säkra och användbara, inte nödvändigtvis "vänliga" i vardaglig mening. I första hand åberopas konceptet i samband med diskussioner om rekursivt självförbättrande artificiella agenter som snabbt exploderar i intelligens, med motiveringen att denna hypotetiska teknik skulle ha en stor, snabb och svårkontrollerade inverkan på det mänskliga samhället.


Teknologisk singularitet.
Den tidpunkt då artificiell intelligens överträffar människans, vilket kan innebära en skenande teknisk utveckling med potentiellt ödesdigra konsekvenser för människans existens.
 
Intressed av ytterligare läsning? Klicka på länken nedan.

”Från hålkort till artificiell intelligens – från öst till väst”


eller via följande länk:


Den här webbsidan är en trendspaning gjord av Hälsoteknikcentrum Halland